Положения соревнований

APSTIPRINU

Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas”Rīdzene”

direktore __________________Z.Reine

2019.gada _____._________________

 

NOLIKUMS

Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene”

Ziemassvētku sacensības Zolitūde”

Rīgā

 

1.  Sacensību norises vieta un laiks:

Sacensības notiek Rīgā, Ruses ielā 22, Zolitūdes ģimnāzijas peldbaseinā.

2019.gada 13. decembri,  iepeldēšanās plkst. –  15.15, sākums plkst. –  16.00.

2.  Sacensību vadība:

Sacensības organizē un vada RBJSS “Rīdzene” tiesnešu brigāde. Galvenais tiesnesis:  M. Putniņa.

3.  Dalībnieki:

1.grupa – 2010.g.dz.un jaun.meitenes un zēni

2.grupa – 2009.g.dz. un jaun. meitenes un zēni;

3.grupa – 2008.g.dz. meitenes un zēni;

4.grupa – 2007.g.dz. meitenes un zēni;

5.grupa – 2006.g.dz. un vec. jaunietes un jaunieši.

4. Programma:

 100 m kompl.(.gr.2.gr.,3.gr.,4.gr.,5.gr.)         25 m uz mug. (1.gr.):

 

5. Apbalvošana:

Uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā pēc uzrādītā laika. 1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar  diplomu.

6. Pieteikšanās:

Sacensību pieteikumus sūtīt uz e-pastu mputniņa@edu.riga.lv līdz 09.decembrim  plkst. 20.00. Par dalībnieku veselību un gatavību sacensībām atbild organizācijas atbildīgais treneris, kas piesaka dalībniekus startam.

                                                                                                         

direktore                                                                                                                 Z. Reine

 

Sacensību galvenais tiesnesis: Margarita Putniņa

Sacensību galvenais sekretārs: Svetlana Sažanova

 

Продажа инвентаря

lv_Calendar